De nieuwe bouwverordening bevat strenge energie-eisen en normen op het gebied van duurzaamheid. Chris wijst in een vlammend betoog op de negatieve effecten die klimaatverandering nu al heeft op ons leven en legt het belang van een klimaatneutraal Amsterdam uit. Deze bouwverordening helpt om dat doel te bereiken. Maar het kan nóg iets scherper. Chris vraagt de portefeuillehouder om te streven energieleverende gebouwen in plaats van kilmaatneutrale gebouwen. Het Dagelijks Bestuur is overtuigd en zegt toe deze nog strengere normen te gaan adviseren. De Stadsdeelcommissie neemt het advies aan.

Dan het afwegingskader grondwaterneutrale kelders in Amsterdam. Het afwegingskader is bedoeld om de negatieve gevolgen van de aanleg van kelders te voorkomen. GroenLinks is blij met dit voorstel, maar ook hier denken wij dat het nog beter kan. Maria heeft samen met een aantal andere partijen een aanvullend advies geschreven. In het advies worden suggesties gedaan op het gebied van handhaving en uitten wij onze zorgen over het aanjaageffect van het kader. We doen een aantal concrete aanbevelingen om te voorkomen dat er nog snel een hoop kelders worden aangelegd. Het Dagelijks Bestuur is blij met dit aanvullend advies en zegt toe om het (na een juridische toets) over te nemen. De Stadsdeelcommissie stemt in met het advies.

Ten slotte wordt er nog een serieuze zaak aangekaart die niet op de agenda stond. De afgelopen tijd is ons stadsdeel een aantal keer opgeschrikt door anti-LHBTQI+geweld en vandalisme. Dit moet afgelopen zijn. GroenLinks vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ook in Amsterdam Oost. Bij de volgende Stadsdeelcommissievergadering zullen wij, samen met andere partijen, het Dagelijks Bestuur in een ongevraagd advies oproepen tot maatregelen om solidariteit met de LGBTQI+ gemeenschap te tonen. Daarnaast vragen we ook in de gebiedsplannen aandacht voor het anti-homogeweld. Zo willen we ervoor zorgen dat hier ook op de langere termijn op beleidsmatig vlak tegen gestreden wordt.

Dat brengt ons bij het tweede deel van de vergaderavond: de Gebiedsplannen 2021. De Stadsdeelcommissieleden verdelen zich over vier vergaderzalen om te spreken over zaken die spelen in hun gebieden. Overal is kort teruggeblikt op afgelopen zomer en daarna gesproken over de gebiedsplannen voor 2021. In alle vier de gebieden leidt dit tot een gesprek over de noodzaak om prioriteiten te wijzigen of aan te scherpen. Zo willen wij bijvoorbeeld dat er meer aandacht gaat naar armoedebestrijding. De komende tijd zullen we, samen met de bewoners, verder nadenken over de toekomst van de gebieden.