Maar eerst een onderwerp dat niet op de agenda stond; Een bewoner informeert de Stadsdeelcommissieleden over ontwikkelingen in de Bogortuin. De bewoner maakt zich zorgen om de drukte aldaar. Daphne neemt het voortouw en zoekt de verbinding door de bewoner uit te nodigen voor een kop koffie om zijn zorgen en plannen te delen met de stadsdeelcommissieleden uit de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied. Een mooi begin.

Oeverbindingen

Dan de oeverbindingen. Dit agendapunt wordt besproken naar aanleiding van het advies van commissie D’Hooghe. Wederom nemen eerst een aantal bewoners het woord. Zij pleiten, net als GroenLinks, voor goede fiets- en voetgangersverbindingen. Na de insprekers is het de beurt aan Daphne. Eerst de oeverbindingen over het IJ. GroenLinks steunt het conceptadvies van het Dagelijks Bestuur. Maar we stippen wel een aantal aandachtspunten aan, waarbij we aandacht vragen voor duurzaamheid en het betrekken van bewoners. We willen dat het gesprek aangegaan wordt met nautische partners om vervoer over het water verder te verduurzamen. Daarnaast vragen we om een robuust netwerk van fietsstraten in Oost. Graag zien we dat het Dagelijks Bestuur de bezwaren tegen een nautisch parkeerterrein bij Kompaseiland krachtiger formuleert. Ten slotte vragen we ervoor te waken dat het water niet volgebouwd wordt.

Dan is het de beurt aan Chris om de verbindingen over het Amsterdam Rijnkanaal te bespreken. We zijn enthousiast over de plannen om de Amsterdamsebrug te verbeteren, maar we vragen de portefeuillehouder om de kansen die een betere Amsterdamseburg biedt voor fietsers en OV expliciter te benoemen in het advies en voortvarend aan de slag te gaan. Tot nu toe hebben we ons in veel van het advies van commissie D’Hooghe kunnen vinden, maar we verschillen van mening met de commissie over de brug tussen het Oostelijk Havengebied en het Zeeburgeiland. Wij vinden dat zo’n brug of tunnel er moet komen. Chris betoogt dit stevig en wijst de suggestie om de “bestaande logica te accepteren” resoluut af. Een brug verbindt de wijken, letterlijk en figuurlijk, en biedt kansen voor bewoners aan beide kanten.

Het Dagelijks Bestuur neemt veel van onze punten over in het advies. De portefeuillehouder is het eens met het belang van een robuust fietsnetwerk en stemt ermee in om dit op te nemen in het advies. De kansen die een verbetering van de Amsterdamseburg biedt voor OV en fiets worden expliciet genoemd.  En de portefeuillehouder is overtuigd door Chris over de noodzaak van een brug tussen het Oostelijk Havengebied en het Zeeburgeiland. Dit zal worden onderbouwd in het advies. Er wordt met ruime meerderheid voor het advies gestemd.

Strandeiland

Wederom zijn er twee insprekers. Beide insprekers vragen om meer sportvelden op Strandeiland om de grote behoefte aan sportvelden van de stad op te vangen. Na de insprekers neemt Chris het woord. GroenLinks vindt de plannen goed. Duurzaam, groen, participatie, meer woningen. Allemaal zaken waar we blij van worden. Maar een aantal zaken kunnen nog beter. Ook wij vragen om aandacht voor sportvelden en sportverenigingen. Daarnaast zouden we graag zien dat de bomen in een vroeg stadium aangeplant worden en dat er in het advies meer aandacht wordt besteed aan het zonnepark.

GroenLinks haalt hier wederom een aantal toezeggingen binnen. De portefeuillehouder neemt graag meer sportvelden in het advies op en zegt ook toe te adviseren om vroeg te beginnen met het aanplanten van bomen. Het Dagelijks Bestuur zal zich enthousiast uitspreken over het zonnepark. Daarnaast spreken de portefeuillehouder en Chris af dat de gebiedscommissie goed op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen. Er wordt unaniem ingestemd met het advies.

Vuurwerk

Deze week is duidelijk geworden dat het afsteekverbod voor vuurwerk in Amsterdam dit jaar nog niet in zal gaan. Het advies gaat dus niet om de komende jaarwisseling, maar om de jaarwisseling van volgend jaar. We zijn er in ieder geval op tijd bij! Daphne vraagt speciaal aandacht voor de jongeren. We pleiten ervoor om dit jaar al in te zetten op alternatieve vieringen. Zo kunnen de jongeren al wennen aan de nieuwe situatie. Het Dagelijks Bestuur stemt toe dit advies over te nemen. De Stadsdeelcommissie stemt unaniem in met het advies.

Bedrijvenstrook Zeeburgereiland

Chris spreekt de waardering van GroenLinks uit voor het groene en duurzame plan dat er ligt voor Zeeburgereiland. Wel willen we graag verduidelijking over de duurzaamheidsregels. Ook maken we ons wederom hard voor fietsers. GroenLinks ziet graag goede faciliteiten voor fietsers en is het dan ook niet eens met de conclusie dat een fietsstraat niet nodig is. Als antwoord op de vragen van Chris verduidelijkt de portefeuillehouder zijn standpunt over de duurzaamheidsregels (er wordt niet getornd aan de duurzame ambities!) en is hij bereid een suggestie over een fietsstraat op te nemen in het advies. De Stadsdeelcommissieleden stemmen met grote meerderheid in met het advies.

Weespertrekvaart

Maria neemt namens GroenLinks het woord bij de bespreking van de plannen voor de Weespertrekvaart. In de plannen zit het groen met name op de daken van de in hoogte verschillende gebouwen. Om dit groen in de toekomst te waarborgen pleiten wij om vast te leggen dat de gebouwen niet in de hoogte mogen groeien. Graag zien we een ‘krimpfolie-bestemmingsplan’. Ook kaart Maria aan dat in het huidige plan geen recreatie en sport is opgenomen. De portefeuillehouder geeft Maria op alle punten gelijk en stemt toe dit op te nemen in het advies. Het advies wordt aangenomen door de Stadsdeelcommissie.

Grondwaterneutrale kelders

Tot slot wordt er gesproken over grondwaterneutrale kelders. Amsterdam wil de negatieve gevolgen van de aanleg van kelders voorkomen. GroenLinks is blij dat dit plan er nu ligt. Maria spreekt wel onze zorgen uit over het aanjaageffect dat mogelijk uit gaat van de plannen; we willen voorkomen dat veel mensen nog snel kelders aanleggen die niet voldoen aan de nieuwe regels. Tevens zijn de beoordelingscriteria voor toegestane kelders niet helder. Hier wordt op een later moment nog verder over gesproken.

De volgende vergadering van de Stadsdeelcommissie vindt plaats op 22 september. Graag tot dan!