LGBTQI+ inclusiviteit
We kunnen met trots terugkijken op de Stadsdeelcommissievergadering van 6 oktober. Zoals
aangekondigd hebben we met de voltallige stadsdeelcommissie een ongevraagd advies
ingediend ter bevordering van de inclusiviteit van LGBTQI+ personen in Amsterdam Oost. Ook
hebben we een brief hierover in het Parool geschreven. We stellen voor om regenboogvlaggen
uit te delen aan Amsterdammers in Oost en een permanent symbool te realiseren, zoals een
kunstwerk of een regenboogzebrapad. GroenLinks strijdt tegen iedere vorm van uitsluiting en
discriminatie. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Chris legt uit dat we met het voorgestelde
symbool kunnen laten zien dat de meeste Amsterdammers diversiteit omarmen en zo aan de
voorvechters in de gemeenschap kunnen laten zien dat we solidair zijn met hen. Maar we willen
het niet laten bij een symbool. We willen in de gebiedsplannen voortdurend blijven werken aan
de inclusiviteit in Amsterdam Oost. En we moeten in gesprek blijven gaan om verandering te
bewerkstelligen. Het Dagelijks Bestuur is blij met het advies. Daarnaast kondigt de
portefeuillehouder een aantal mooie initiatieven aan. Zo gaat het bestuur in gesprek met
scholen, krijgen deze scholen een regenboogvlag en worden zij verzocht deze te hijsen op
‘coming out day’ en krijgen zij lespakketten aangeboden. Het bestuur gaat de initiatieven ook
omzetten in een actieplan en dit actieplan wordt samen met partners uit de LHBTQI+
gemeenschap uitgevoerd.

Datacenters
Er wordt ook gesproken over datacenters. Er ligt een advies dat het vestigingsbeleid van
datacenters in de gemeente Amsterdam tot 2030 moet regelen. In het beleid zijn een aantal
vestigingsvoorwaarden vastgelegd op het gebied van duurzaam ruimtegebruik,
landschappelijke inpassing, energiegebruik en duurzaamheid. GroenLinks erkent het belang
van datacenters voor Amsterdam, maar vindt niet dat uitbreiding plaats zou moeten vinden in de
stedelijke omgeving van Amsterdam Oost. Voor het bestaande datacenter in Science Park
noemt Maria 3 aandachtspunten. We zien graag dat restwarmte van het datacenter wordt
ingezet voor het warmtenet. Daarnaast willen we graag dat er uitgebreider ingegaan wordt op
de duurzaamheid. Ten slotte zien we graag aandacht voor natuurinclusiviteit. Van nieuwe
datacenters wordt verwacht dat ze groen creëren op hun gebouwen, wij zouden ook graag zien
dat bestaande datacenters vergroenen. Het Dagelijks Bestuur zegt toe zich in te zetten voor
goed gebruik van de restwarmte en de aanvullende duurzaamheidseisen en natuurinclusiviteit
mee te nemen in het advies. De Stadsdeelcommissie stemt unaniem in met het advies.

IJtram
Het laatste onderwerp op de agenda vanavond is het ‘Voorontwerpbestemmingsplan IJtram,
Pampuslaan’. De aanpassing van het bestemmingsplan maakt het mogelijk om tram 26 straks
te verlengen naar Strandeiland. GroenLinks is blij met deze aanpassing: hoe eerder, hoe beter!
Chris maakt uit de plannen voor Oost Begroot op dat inwoners graag vergroening zien.
GroenLinks sluit zich hier natuurlijk bij aan we zouden dan ook graag zien dat er gras of andere
begroeiing op de trambaan komt. Ten slotte vraagt Chris om in het advies aandacht te vragen
voor de IJmeer-metrolijn. GroenLinks zou graag zien dat die verbinding er komt om het netwerk
van openbaar vervoer robuuster te maken. De portefeuillehouder neemt onze adviezen over in
het advies. De Stadsdeelcommissie stemt unaniem in met het advies.

De Stadsdeelcommissie vergadert weer op 27 oktober 2020.

Hier vind je Parool-artikel over LHBTQI+-inclusiviteit.

Hier vind je de opname van de stadsdeelcommissievergadering, en de stukken waarover is vergaderd.