“Ik ben Koen Vanhellemont, 33 jaar, en ik woon nu een kleine 5 jaar in Oost, samen met mijn vriendin aan de Weesperzijde, om precies te zijn. Ik ben opgegroeid in De Pijp en daarna heb ik zeven jaar in West gewoond.

Ik ben echt een politieke junk. In mijn werkende leven ben ik momenteel gedetacheerd bij de gemeente Waterland als griffiemedewerker. Naast liefde voor politiek heb ik ook een liefde voor voetbal, dat wil zeggen voor Ajax en voor mijn eigen voetbalteam bij WV-HEDW.

Ik ben zo’n 15 jaar lid van GroenLinks en heb me op verschillende manieren ingezet voor de partij, zowel landelijk als in Amsterdam. Het is voor mij een eer om GroenLinks te mogen vertegenwoordigen in de stadsdeelcommissie, in het gebied Oud-Oost. Ik wil me graag samen met jullie inzetten voor een groen, sociaal en ontspannen Oud-Oost, waar we een beetje naar elkaar om kijken, er vooral ruimte is voor voetganger en fietser en waar we zorgvuldig omgaan met ons groen.”

Woonboten
Tijdens de vergadering mag Koen meteen aan de slag bij de bespreking van de Aanpak Nulmeting Woonboten. Zijn vuurdoop, noemt hij het zelf. Koen maakt gebruik van dit moment om stil te staan bij wat het betekent om een volksvertegenwoordiger te zijn en spreekt zijn hoop op een goede samenwerking met de andere commissieleden uit. Een bijzonder moment! Dan inhoudelijk: GroenLinks wil graag meer informatie over de verdeling tussen de stadsdelen en vraagt zich af waarom er extra aandacht gaat naar bepaalde locaties. Wat wordt daarmee bedoeld? Zijn daar de grootste problemen? Het Dagelijks Bestuur geeft aan dat de problematiek inderdaad groot is in Oost, omdat Oost een van de stadsdelen is met het meeste water. Extra aandacht gaat uit naar locaties waar momenteel illegale woonboten liggen.

Woonbeleid
Dan de Huisvestingsverordening en Doelgroepenverordening per 1 januari 2021. Wij zijn blij met het stuk, maar plaatsen wel een tweetal kanttekeningen. GroenLinks vraagt zich af of er geen gat ontstaat tussen de sociale huurwoningen en de huurwoningen net boven die grens wanneer de prijzen in die laatste categorie harder mogen stijgen. Dit is een belangrijke groep woningen voor bewoners van Oost en daarom moeten we ervoor waken dat deze woningen toegankelijk blijven. GroenLinks is blij met de aandacht voor coöperaties en ziet graag initiatieven zoals die van de Nieuwe Meent in Watergraafsmeer, waar verschillende groepen bewoners samen een blok woningen delen. Hoe kunnen we dit soort projecten in de toekomst faciliteren? Het Dagelijks Bestuur geeft Maria gelijk wat betreft de toegankelijkheid van huurwoningen net boven de sociale huurgrens en zegt toe in het advies op te maken dat men niet wil dat er een dergelijk gat ontstaat. Het Dagelijks Bestuur staat ook, net als GroenLinks, positief tegenover de coöperaties.

Amstelkwartier
Maria neemt ook het woord bij de bespreking van het Voorontwerpbestemmingsplan Amstelkwartier. Wij zijn blij dat veel van de punten die we in eerdere vergaderingen genoemd hebben terug te zien zijn in het advies. GroenLinks vindt het goed om te zien dat er aandacht is voor duurzaamheid, ouderen en coöperaties. Toch zijn er nog wat aandachtspunten. We vragen de portefeuillehouder om meer focus op groen in het advies door binnentuinen gemeenschappelijk te maken. Zo zorgen we dat iedereen van groen kan genieten, bewoners elkaar ontmoeten en voorkomen we dat tuinen later bebouwd worden Daarnaast is GroenLinks het er niet mee eens om af te wijken van de verdeling van woningen (40/40/20) als dit betekent dat er minder sociale huurwoningen komen. Wederom sluit de portefeuillehouder zich aan bij Maria. Zowel in de aandacht voor groen, als op de verdeling van woningen en de faciliteiten voor ouderen. Goed dat zoveel van onze standpunten vanavond worden overgenomen.

Spoorwegonderdoorgang Watergraafsmeer
Dan een onderwerp dat al heel lang op de agenda staat: de spoorwegonderdoorgang Watergraafsmeer. Maria legt uit dat het omstreden is onder bewoners. GroenLinks is normaal gesproken niet voor de aanleg van meer asfalt, maar is desalniettemin positief over de aanpak zoals die nu voorgesteld wordt. Dat zit zo. Het doel van dit plan is niet om de automobilist de stad binnen te halen, maar om de drukke Middenweg veiliger te maken door verkeer naar het Science Park via een andere route te laten rijden. Daardoor kan de tunnel bij de Kruislaan worden gesloten en fietsvriendelijker worden gemaakt. Wel willen we alleen instemmen met de nieuwe spooronderdoorgang als aanvullende maatregelen worden genomen om de totale hoeveelheid verkeer te verminderen en ook het Galileoplantsoen veiliger te maken. Maria noemt als mogelijke maatregelen een 30-kilometerzone voor het Galileoplantsoen of een knip. De portefeuillehouder staat hier niet onwelwillend tegenover. Wordt dus vervolgd.

Evenementenbeleid
De beurt is aan Chris bij de bespreking van het Evenementenbeleid en APV. Het voelt gek om in deze tijd te praten over evenementen, maar laten we hopen dat er binnenkort weer mooie dingen georganiseerd kunnen worden. Wij vinden het een evenwichtig voorstel. Een goede balans tussen een levendige stad en het beschermen van natuur, rust en woongenot. Maar er zijn wat aanmerkingen. Chris weet de portefeuillehouder te bewegen het stuk te actualiseren en krijgt de toezegging dat er op een passend moment geëvalueerd gaat worden. En er zal worden gekeken hoe we de natuurwaarde zo goed mogelijk kunnen beschermen.

We kunnen terugkijken op een interessante vergadering waarbij we het Dagelijks Bestuur op diverse punten hebben kunnen overtuigen onze adviezen over te nemen. Graag tot de volgende!