Tijdelijke Pontverbinding Zeeburgereiland – Oostelijk Havengebied

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid een tijdelijke pontverbinding tussen Zeeburgereiland en de rest van Amsterdam te realiseren. Vanavond bespreekt de Stadsdeelcommissie een variantenstudie voor deze verbinding. In het onderzoek worden verschillende aanlandlocaties nader bekeken. GroenLinks is blij met de plannen voor deze fietsverbinding. Voor inwoners van IJburg scheelt dit veel reistijd, omdat zij niet meer hoeven om te fietsen over de Amsterdamsebrug. Maar we begrijpen ook de zorgen van inwoners van het Oostelijk Havengebied. Een tijdelijke pontverbinding lost niet alle problemen op. Daarom komen we met een aantal vragen en suggesties.

We vragen aandacht voor het behoud van de brede trottoirs op Sporenburg. De portefeuillehouder bevestigt dat deze behouden zullen blijven. Daarnaast roepen we de gemeente en bewoners op om met elkaar in gesprek te blijven. We stellen voor om over een paar jaar de fietsveiligheid en het aantal fietsers te evalueren. De portefeuillehouder staat welwillend tegenover dit plan. We bedanken de indieners van de waterroute voor hun constructieve plan en vragen de portefeuillehouder dit nog eens nader te beoordelen. Ook dit wordt toegezegd door de portefeuillehouder.

Met deze toezeggingen steunen we het conceptadvies van harte. We zijn blij met de aandacht voor fietsers en het voorstel om de vaartijden te verruimen. Het advies wordt unaniem aangenomen.

 

Bomen Cruquiusweg

Daphne heeft namens GroenLinks samen met haar gebiedsgenoten van de SP, PvdA en D66 een ongevraagd advies ingediend over de geplande kap van bomen op de Cruquiusweg. In het advies verzoeken wij het Dagelijks Bestuur om geen kapvergunning te verlenen voor deze bomen en alles in het werk te stellen om deze bomen te behouden. Daarnaast merken we op dat er geen sprake is geweest van voldoende mogelijkheden tot participatie voor de buurtbewoners. De portefeuillehouder reageert dat de bomen aan het einde van de levensduur zijn gekomen. Door afbrekende takken vormen ze in de toekomst mogelijk een gevaar voor de veiligheid en daarom moeten ze helaas gekapt worden. Er worden wel andere bomen voor in de plaats geplant.

We hebben de portefeuillehouder verzocht om nog eens met de buurtbewoners in gesprek te gaan en dan ook te kijken naar een compromis waarin een aantal van de gezonde bomen nog kunnen blijven staan totdat er nieuwe bomen geplant zijn. De portefeuillehouder heeft toegezegd dit te zullen doen.

De volgende vergadering vindt plaats op 15 december. Dan spreken we plenair over gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria en in de gebieden o.a. over woningbouwprojecten, de toekomst van Kop van Java-eiland en afvalinzamellocaties in de Dapperbuurt.beheer