Wij merken dat dit onderwerp veel losmaakt bij bewoners. Daarom vertellen we graag nog eens hoe GroenLinks hierover denkt. GroenLinks is vóór duurzame energie, dus ook voor windmolens. We staan pal achter de ambitie om de CO2-uitstoot van Amsterdam drastisch te verminderen. Binnen de beperkte ruimte van de stad moeten we zoveel mogelijk bijdragen om klimaatontwrichting te stoppen, uiteraard in balans met leefbaarheid en groen. Daarom moet nu zorgvuldig bekeken worden of die balans tussen windturbines, leefbaarheid en groen inderdaad gevonden kan worden rondom Zeeburgereiland, IJburg en het Sciencepark.

Het is belangrijk om te benadrukken dat er gister geen besluiten zijn genomen over waar windmolens gaan komen. Besluitvorming over de locaties vindt in een later stadium plaats. Gister lag de vraag voor of we überhaupt een onderzoek willen of windmolens mogelijk zijn in Zeeburgereiland, IJburg en Sciencepark. D66 en VVD hebben een advies ingediend om bij voorbaat deze gebieden te schrappen als zoekgebied. Dat vinden wij veel te voorbarig en daarom hebben wij tegen dit advies gestemd.

GroenLinks vindt veiligheid en (milieu)impact van de plaatsing van windmolens belangrijke afwegingen bij de vraag of deze locaties in Oost geschikt zijn. Die moeten goed in kaart gebracht worden. Daarom steunen wij het onderzoek. Daarnaast maken wij ons er hard voor dat participatie en inspraak zorgvuldig en volgens de juiste procedures gebeuren.