Aanmelden kan via deze link. 

Agenda 

 1. Opening vergadering 
 2. Mededelingen 
 3. Vaststellen agenda
 4. Goedkeuren notulen vorige ALV
 5. Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020
 6. Goedkeuring financieel jaaroverzicht 2019
 7. Begroting 2020
 8. Toelichting functioneringscommissie 
 9. Voordracht en toelichting kandidatencommissie 
 10. Stemming nieuwe bestuursleden en voorstellen kandidaten 
 11. Afscheid aftredend bestuurslid 
 12. Rondvraag 

Wilt u erbij zijn? Meldt u dan aan via deze link, dan ontvangt u de zoomlink.