De afgelopen jaren hebben we samen met Amsterdammers gewerkt aan een groenere en socialere stad en we zijn trots op wat er is bereikt! We werkten aan het bestrijden van de klimaatcrisis, meer betaalbare huisvesting voor lagere en middeninkomens, het realiseren van duurzame banen, het kwijtschelden van schulden, een groene stad met meer ruimte voor fietsers en voetgangers, en er kwamen excuses voor ons slavernijverleden, opvang voor ongedocumenteerden en meer ruimte voor diverse kunst en cultuur.

Vier jaar geleden beloofden we verandering en die is er gekomen. De weg naar een groenere en socialere stad is ingeslagen en elke dag werken we keihard om die stad nog een stapje dichterbij te brengen. Maar ons werk is nog niet af. We barsten van de radicale ideeën om de klimaatcrisis, de wooncrisis, racisme en groeiende ongelijkheid verder te bestrijden. We willen de komende vier jaar een nieuwe sprong maken naar een duurzame, rechtvaardige en progressieve stad. Dit zijn onze vijf beloften voor Amsterdam:

 

1. VOOR IEDEREEN EEN THUIS IN DE STAD

De zekerheid van een huis, van een dak boven je hoofd, is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goed bestaan. Helaas zien we dat huisvesting in de greep is gekomen van de markt en van het grote geld; prettig en betaalbaar wonen in de stad is daardoor bijna onmogelijk geworden voor lage en middeninkomens, starters en nieuwkomers. Het aantal daklozen in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld; steeds meer mensen kloppen bij de gemeente aan voor hulp. De landelijke overheid biedt ons nog veel te weinig geld en mogelijkheden om de markt te beteugelen.

Wij willen groene buurten met meer betaalbare woningen, voldoende voorzieningen en vrije ruimtes. En we willen een stad zijn die plek biedt aan mensen die nog geen thuis gevonden hebben: daklozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden en stadsnomaden. Aan ons de taak om alles te doen wat in onze macht ligt om de woningnood te bestrijden, opvang te realiseren en buurten te vergroenen, zodat Amsterdam weer een stad wordt waar iedereen een thuis kan vinden.

 

2. EEN RADICAAL ANDERE ECONOMIE VOOR AMSTERDAM

De Amsterdamse economie is gebouwd op duizenden kleine en middelgrote ondernemingen die waarde toevoegen aan de stad en die hier lokaal verankerd zijn. Maar onze economie is nog altijd gericht op op grote internationale bedrijven die hier komen om winsten (onbelast) weg te sluizen naar schatrijke aandeelhouders en op snelle consumptie. Amsterdammers profiteren veel te weinig van winsten die in de stad gemaakt worden en een echt waardevolle en duurzame economie krijgt te weinig ruimte.

We willen een economie die stuurt op brede welvaart en welzijn, in plaats van enkel euro’s en economische groei. Een economie die de grenzen van onze planeet respecteert en die in de essentiële behoeften van Amsterdammers voorziet. Plekken voor verbeelding en verbinding - voor een divers aanbod van kunst en cultuur - zijn een essentieel onderdeel van zo’n bloeiende lokale economie. Het toegankelijk maken van het culturele aanbod voor alle Amsterdammers heeft daarom de grootste prioriteit.

 

3. EERLIJK VERGROENEN IN EEN KLIMAATBESTENDIGE STAD

Onze strijd tegen klimaatverandering is urgent, de tijd dringt. We moeten daarom meer doen om klimaatverandering tegen te gaan, nu het nog kan. De grootste vervuilers dragen alleen nog niet de zwaarste lasten en de laagste inkomens hebben juist het meeste last van tochtige woningen, gebrek aan verkoelend groen op straat en stijgende energielasten.

Wij willen de lasten en lusten van onze strijd tegen klimaatverandering op een eerlijke manier verdelen. De grote vervuilers moeten het eerste aan de beurt zijn om maatregelen tegen klimaatverandering te nemen. De laagste inkomens moeten geholpen worden bij de isolatie van hun woning en de overgang naar duurzame energie. We willen duurzame energie uit wind en zon en meer duurzame banen om de energietransitie te realiseren. Ook de openbare ruimte moet vergroenen; auto’s maken plaats voor groen, fietsers en voetgangers. Er moeten meer bomen en parken komen.

 

4. ONGELIJK INVESTEREN VOOR MEER GELIJKHEID IN DE STAD

Amsterdam moet niet alleen gelijke kansen, maar ook betere uitkomsten bieden. Helaas zorgen discriminatie en ongelijkheid in gezondheid, welzijn, inkomen en vermogen nog altijd voor pijnlijke onrechtvaardigheden in onze stad. De landelijke overheid kiest voor controledrift en wantrouwen, ze kiest voor marktwerking en ‘eigen verantwoordelijkheid’. Wij geloven niet dat dit meer bestaanszekerheid, gezondheid en waardigheid oplevert. Wij willen het daarom anders doen in Amsterdam.

We kiezen ervoor om ongelijk te investeren om gelijkere en betere uitkomsten voor iedereen te krijgen. We gaan uit van vertrouwen en willen mensen in de bijstand meer bestaanszekerheid bieden. We willen meer investeren in preventie en welzijn, vooral in die wijken waar de gezondheidsproblemen het grootst zijn. We willen geen bureaucratie, concurrentie en wachttijden in de jeugdhulp en de zorg. We blijven anti-zwart racisme, antisemitisme, moslimhaat, geweld tegen LHBTIQ+-personen en andere vormen van racisme en discriminatie effectief en streng bestrijden.

 

5. DE STAD MAKEN WE SAMEN

Het recht op de stad is het recht van inwoners om de ontwikkeling van de stad zelf en samen vorm te geven. De stad wordt niet gemaakt in het stadhuis. We maken de stad samen: op straat, op het sportveld, op het werk en thuis. Wij willen dat Amsterdammers meer ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan de energietransitie en de inrichting van de openbare ruimte.

De stad en elke buurt moet een levendige democratische ruimte zijn, waarin mensen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan, waar bewonersorganisaties floreren en buurtbewoners samen met de gemeente plannen voor de buurt maken. Inwoners moeten ervaren dat de gemeente voor hen klaarstaat, een luisterend oor heeft én buurtbewoners de regie biedt over hun eigen leefomgeving.

 

 

Meer lezen over concrete voorstellen om deze beloften waar te maken? Kijk dan eens hier: https://amsterdam.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma/samenvatting